خاكدان

خاكدان

English-Ottoman Turkish language خاكدان


خاكدان - hakdan

خاكدان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكدان. خاكدان attoman turkish I mean, خاكدان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكدان, Ottoman Turkish English Dictionary

hakdan ~ خاكدان

Ottoman Turkish

Top