خاطئه

خاطئه

English-Ottoman Turkish language خاطئه


خاطئه - hati'a

خاطئه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاطئه. خاطئه attoman turkish I mean, خاطئه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاطئه, Ottoman Turkish English Dictionary

hati'a ~ خاطئه

Ottoman Turkish

Top