خاصیتلو

خاصیتلو

English-Ottoman Turkish language خاصیتلو


خاصیتلو - haysiyetli

خاصیتلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاصیتلو. خاصیتلو attoman turkish I mean, خاصیتلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاصیتلو, Ottoman Turkish English Dictionary

haysiyetli ~ حیثيتلو
haysiyetli ~ خاصیتلو

Ottoman Turkish

Top