خافضه

خافضه

English-Ottoman Turkish language خافضه


خافضه - hafıza

خافضه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافضه. خافضه attoman turkish I mean, خافضه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافضه, Ottoman Turkish English Dictionary

hafıza ~ حافظه
hafıza ~ خافضه

Ottoman Turkish

Top