خافقه

خافقه

English-Ottoman Turkish language خافقه


خافقه - hafika

خافقه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافقه. خافقه attoman turkish I mean, خافقه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافقه, Ottoman Turkish English Dictionary

hafika ~ خافقه

Ottoman Turkish

Top