خافيه

خافيه

English-Ottoman Turkish language خافيه


خافيه - hafiye

خافيه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافيه. خافيه attoman turkish I mean, خافيه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافيه, Ottoman Turkish English Dictionary

hafiye ~ خافيه

Ottoman Turkish

Top