خافقان

خافقان

English-Ottoman Turkish language خافقان


خافقان - hafigan

خافقان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافقان. خافقان attoman turkish I mean, خافقان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافقان, Ottoman Turkish English Dictionary

hafigan ~ خافقان

Ottoman Turkish

Top