خافقین

خافقین

English-Ottoman Turkish language خافقین


خافقین - hafikayn

خافقین means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافقین. خافقین attoman turkish I mean, خافقین What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافقین, Ottoman Turkish English Dictionary

hafikayn ~ خافقین

Ottoman Turkish

Top