خاقان

خاقان

English-Ottoman Turkish language خاقان


خاقان - hakan

خاقان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاقان. خاقان attoman turkish I mean, خاقان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاقان, Ottoman Turkish English Dictionary

hakan ~ خاقان

Ottoman Turkish

Top