خاكروبه

خاكروبه

English-Ottoman Turkish language خاكروبه


خاكروبه - hakruba

خاكروبه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكروبه. خاكروبه attoman turkish I mean, خاكروبه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكروبه, Ottoman Turkish English Dictionary

hakruba ~ خاكروبه

Ottoman Turkish

Top