خاك لیس

خاك لیس

English-Ottoman Turkish language خاك لیس


خاك لیس - haklis

خاك لیس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاك لیس. خاك لیس attoman turkish I mean, خاك لیس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاك لیس, Ottoman Turkish English Dictionary

haklis ~ خاك لیس

Ottoman Turkish

Top