خاكستر

خاكستر

English-Ottoman Turkish language خاكستر


خاكستر - hakister

خاكستر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكستر. خاكستر attoman turkish I mean, خاكستر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكستر, Ottoman Turkish English Dictionary

hakister ~ خاكستر

Ottoman Turkish

Top