خاكليسی

خاكليسی

English-Ottoman Turkish language خاكليسی


خاكليسی - haklisi

خاكليسی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكليسی. خاكليسی attoman turkish I mean, خاكليسی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكليسی, Ottoman Turkish English Dictionary

haklisi ~ خاكليسی

Ottoman Turkish

Top