خالجه

خالجه

English-Ottoman Turkish language خالجه


خالجه - halice

خالجه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خالجه. خالجه attoman turkish I mean, خالجه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خالجه, Ottoman Turkish English Dictionary

halice ~ خالجه

Ottoman Turkish

Top