خاكساری

خاكساری

English-Ottoman Turkish language خاكساری


خاكساری - haksari

خاكساری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاكساری. خاكساری attoman turkish I mean, خاكساری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاكساری, Ottoman Turkish English Dictionary

haksari ~ خاكساری

Ottoman Turkish

Top