خاك پيما

خاك پيما

English-Ottoman Turkish language خاك پيما


خاك پيما - hakpeyma

خاك پيما means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاك پيما. خاك پيما attoman turkish I mean, خاك پيما What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاك پيما, Ottoman Turkish English Dictionary

hakpeyma ~ خاك پيما

Ottoman Turkish

Top