خافق

خافق

English-Ottoman Turkish language خافق


خافق - hafik

خافق - hafık

خافق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خافق. خافق attoman turkish I mean, خافق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خافق, Ottoman Turkish English Dictionary

hafik ~ حافك
hafik ~ خافق
hafık ~ خافق

Ottoman Turkish

Top