خاصیتسز

خاصیتسز

English-Ottoman Turkish language خاصیتسز


خاصیتسز - haysiyetsiz

خاصیتسز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاصیتسز. خاصیتسز attoman turkish I mean, خاصیتسز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاصیتسز, Ottoman Turkish English Dictionary

haysiyetsiz ~ خاصیتسز

Ottoman Turkish

Top