خاشه‌بری

خاشه‌بری

English-Ottoman Turkish language خاشه‌بری


خاشه‌بری - haşeberi

خاشه‌بری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاشه‌بری. خاشه‌بری attoman turkish I mean, خاشه‌بری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاشه‌بری, Ottoman Turkish English Dictionary

haşeberi ~ خاشه‌بری

Ottoman Turkish

Top