خاطرلاتمق

خاطرلاتمق

English-Ottoman Turkish language خاطرلاتمق


خاطرلاتمق - hatırlatmak

خاطرلاتمق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاطرلاتمق. خاطرلاتمق attoman turkish I mean, خاطرلاتمق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاطرلاتمق, Ottoman Turkish English Dictionary

hatırlatmak ~ خاطرلاتمق

Ottoman Turkish

Top