خاطره

خاطره

English-Ottoman Turkish language خاطره


خاطره - hatıra

خاطره means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاطره. خاطره attoman turkish I mean, خاطره What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاطره, Ottoman Turkish English Dictionary

hatıra ~ خاطره

Ottoman Turkish

Top