خاضعه

خاضعه

English-Ottoman Turkish language خاضعه


خاضعه - hazi'a

خاضعه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاضعه. خاضعه attoman turkish I mean, خاضعه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاضعه, Ottoman Turkish English Dictionary

hazi'a ~ خاضعه

Ottoman Turkish

Top