خاطر نوازلق

خاطر نوازلق

English-Ottoman Turkish language خاطر نوازلق


خاطر نوازلق - hatırnüvazlık

خاطر نوازلق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاطر نوازلق. خاطر نوازلق attoman turkish I mean, خاطر نوازلق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاطر نوازلق, Ottoman Turkish English Dictionary

hatırnüvazlık ~ خاطر نوازلق

Ottoman Turkish

Top