خاك صفت

خاك صفت

English-Ottoman Turkish language خاك صفت


خاك صفت - hak sıfat

خاك صفت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language خاك صفت. خاك صفت attoman turkish I mean, خاك صفت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish خاك صفت, Ottoman Turkish English Dictionary

hak sıfat ~ خاك صفت

Ottoman Turkish

Top