متصور

متصور

English-Ottoman Turkish language متصور


متصور - mütesavvi

متصور means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصور. متصور attoman turkish I mean, متصور What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصور, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesavvi ~ متصور
mütesavvi ~ متصوع

Ottoman Turkish

Top