متضاغن

متضاغن

English-Ottoman Turkish language متضاغن


متضاغن - mütezagın

متضاغن means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضاغن. متضاغن attoman turkish I mean, متضاغن What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضاغن, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezagın ~ متضاغن

Ottoman Turkish

Top