متضجر

متضجر

English-Ottoman Turkish language متضجر


متضجر - mütezeccir

متضجر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضجر. متضجر attoman turkish I mean, متضجر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضجر, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezeccir ~ متضجر

Ottoman Turkish

Top