متضافن

متضافن

English-Ottoman Turkish language متضافن


متضافن - mütezafin

متضافن means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضافن. متضافن attoman turkish I mean, متضافن What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضافن, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezafin ~ متضافن

Ottoman Turkish

Top