متصون

متصون

English-Ottoman Turkish language متصون


متصون - mütesavvin

متصون means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصون. متصون attoman turkish I mean, متصون What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصون, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesavvin ~ متصون

Ottoman Turkish

Top