متصلا

متصلا

English-Ottoman Turkish language متصلا


متصلا - muttasılan

متصلا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصلا. متصلا attoman turkish I mean, متصلا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصلا, Ottoman Turkish English Dictionary

muttasılan ~ متصلا

Ottoman Turkish

Top