متصرفلق

متصرفلق

English-Ottoman Turkish language متصرفلق


متصرفلق - mütesarriflik

متصرفلق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصرفلق. متصرفلق attoman turkish I mean, متصرفلق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصرفلق, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesarriflik ~ متصرفلق

Ottoman Turkish

Top