متصفح

متصفح

English-Ottoman Turkish language متصفح


متصفح - mütesaffih

متصفح means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصفح. متصفح attoman turkish I mean, متصفح What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصفح, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesaffih ~ متصفح

Ottoman Turkish

Top