متصدف

متصدف

English-Ottoman Turkish language متصدف


متصدف - mütesaddif

متصدف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصدف. متصدف attoman turkish I mean, متصدف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصدف, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesaddif ~ متصدف

Ottoman Turkish

Top