متصرفه

متصرفه

English-Ottoman Turkish language متصرفه


متصرفه - mütesarrife

متصرفه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصرفه. متصرفه attoman turkish I mean, متصرفه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصرفه, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesarrife ~ متصرفه

Ottoman Turkish

Top