متصعر

متصعر

English-Ottoman Turkish language متصعر


متصعر - mütesa''ir

متصعر means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصعر. متصعر attoman turkish I mean, متصعر What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصعر, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesa''ir ~ متصعر

Ottoman Turkish

Top