متصوف

متصوف

English-Ottoman Turkish language متصوف


متصوف - mütesavvif

متصوف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصوف. متصوف attoman turkish I mean, متصوف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصوف, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesavvif ~ متصوف

Ottoman Turkish

Top