متضار

متضار

English-Ottoman Turkish language متضار


متضار - mütezar

متضار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضار. متضار attoman turkish I mean, متضار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضار, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezar ~ متضار

Ottoman Turkish

Top