متضارس

متضارس

English-Ottoman Turkish language متضارس


متضارس - mütezaris

متضارس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضارس. متضارس attoman turkish I mean, متضارس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضارس, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezaris ~ متضارس

Ottoman Turkish

Top