متضاعف

متضاعف

English-Ottoman Turkish language متضاعف


متضاعف - müteza'if

متضاعف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضاعف. متضاعف attoman turkish I mean, متضاعف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضاعف, Ottoman Turkish English Dictionary

müteza'if ~ متضاعف
müteza'if ~ متضعف

Ottoman Turkish

Top