متصيد

متصيد

English-Ottoman Turkish language متصيد


متصيد - mütesayyid

متصيد means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصيد. متصيد attoman turkish I mean, متصيد What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصيد, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesayyid ~ متصيد

Ottoman Turkish

Top