متصير

متصير

English-Ottoman Turkish language متصير


متصير - mütesayyi

متصير means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصير. متصير attoman turkish I mean, متصير What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصير, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesayyi ~ متصير

Ottoman Turkish

Top