متضاحك

متضاحك

English-Ottoman Turkish language متضاحك


متضاحك - mütezahık

متضاحك means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متضاحك. متضاحك attoman turkish I mean, متضاحك What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متضاحك, Ottoman Turkish English Dictionary

mütezahık ~ متضاحك

Ottoman Turkish

Top