متصمع

متصمع

English-Ottoman Turkish language متصمع


متصمع - mütesammi

متصمع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصمع. متصمع attoman turkish I mean, متصمع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصمع, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesammi ~ متصمع

Ottoman Turkish

Top