متصنع

متصنع

English-Ottoman Turkish language متصنع


متصنع - mütesanni

متصنع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصنع. متصنع attoman turkish I mean, متصنع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصنع, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesanni ~ متصنع

Ottoman Turkish

Top