متصلی

متصلی

English-Ottoman Turkish language متصلی


متصلی - mütesalli

متصلی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصلی. متصلی attoman turkish I mean, متصلی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصلی, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesalli ~ متصلع
mütesalli ~ متصلی

Ottoman Turkish

Top