متصفی

متصفی

English-Ottoman Turkish language متصفی


متصفی - mütesaffi

متصفی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصفی. متصفی attoman turkish I mean, متصفی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصفی, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesaffi ~ متصفی

Ottoman Turkish

Top