متصيف

متصيف

English-Ottoman Turkish language متصيف


متصيف - mütesayyif

متصيف means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصيف. متصيف attoman turkish I mean, متصيف What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصيف, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesayyif ~ متصيف

Ottoman Turkish

Top