متصارم

متصارم

English-Ottoman Turkish language متصارم


متصارم - mütesarim

متصارم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متصارم. متصارم attoman turkish I mean, متصارم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متصارم, Ottoman Turkish English Dictionary

mütesarim ~ متصارم

Ottoman Turkish

Top