حضارمه

حضارمه

English-Ottoman Turkish language حضارمه


حضارمه - hazarime

حضارمه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حضارمه. حضارمه attoman turkish I mean, حضارمه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حضارمه, Ottoman Turkish English Dictionary

hazarime ~ حضارمه
hazarime ~ خضارمه

Ottoman Turkish

Top