حصیرلو

حصیرلو

English-Ottoman Turkish language حصیرلو


حصیرلو - hasırlı

حصیرلو means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language حصیرلو. حصیرلو attoman turkish I mean, حصیرلو What is the meaning of the word, what does it mean in turkish حصیرلو, Ottoman Turkish English Dictionary

hasırlı ~ حصیرلو

Ottoman Turkish

Top